Dávky

Blíží se ti 18. narozeniny a žiješ v pěstounské rodině? Potom je možné, že ti po dosažení zletilosti zanikne nárok na dávku pěstounské péče — příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože třeba nebudeš dál studovat nebo se odstěhuješ od pěstounů.

V takovém případě Ti vznikne nárok na zaopatřovací příspěvek ve výši 25.000,- Kč (od 1. 1. 2022 nahradil dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské péče). Tento příspěvek se poskytuje jenom jednou a slouží ke snadnějšímu startu do samostatného života.

Požádat o něj můžeš na úřadu práce v místě svého trvalého pobytu. Ale dej pozor na to, že nárok na tento příspěvek zaniká, jestliže o něj nepožádáš do jednoho roku ode dne, kdy Ti zanikl nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Zejména tehdy, pokud budeš pokračovat ve studiu, můžeš namísto jednorázového příspěvku, požádat o opakovaný zaopatřovací příspěvek. Podrobnosti nalezneš zde.

Obrátila se na nás Eva, která vyrůstá dlouhodobě u pěstounů. V příštím měsíci oslaví 18. narozeniny. Dotazovala se nás, zda může po nabytí zletilosti od státu pobírat nějaké peníze, jelikož chce zůstat v pěstounské rodině a dál studovat. Upozornili jsme jí, že od počátku roku 2022 došlo v této oblasti k velké změně.

Zaopatřovací příspěvek je nová dávka určená pro mladé dospělé (tj. osoby po dosažení zletilosti nebo přiznání plné svéprávnosti), kteří do té doby byli v pěstounské péči, poručenské péči nebo ústavní výchově.

Poskytuje se jako

 • jednorázový ve výši 28 750 Kč, který nahrazuje dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské péče, a
 • opakovaný ve výši 17 250 Kč měsíčně, který do budoucna nahradí jednu z pěstounských dávek – prodloužený příspěvek na úhradu potřeb dítěte (pokud jsi byl v pěstounské nebo poručnické péči, můžeš si do konce roku 2027 vybrat, zda budeš i nadále pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nebo požádáš o nový zaopatřovací příspěvek).

Nárok na opakovaný zaopatřovací příspěvek Ti vznikne, pokud

 • a) náhradní rodinná péče nebo ústavní výchova trvala zákonem stanovenou dobu (3 roky, pokud se o Tebe staral někdo z příbuzných nebo blízkých, anebo 12 měsíců ve všech ostatních případech),
  Pro specifické případy zákon stanoví výjimky
  Generální ředitelství Úřadu práce ČR také může na základě písemné odůvodněné žádosti prominout splnění této podmínky.
 • b) jsi nezaopatřený, tj. ve věku do 26 let a studuješ, nebo pro nemoc nemůžeš studovat nebo pracovat,
 • c) nebyl jsi pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen (úřad práce si vyžádá výpis z rejstříku trestů),
 • d) máš vypracovaný individuální plán a poskytuješ součinnost při jeho vyhodnocování a aktualizaci (vypracovává ho sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

POZOR! Nárok na zaopatřovací příspěvek Ti zanikne, jestliže třikrát bez vážného důvodu změníš obor studia.

Nárok na jednorázový zaopatřovací příspěvek Ti vznikne, pokud ke dni dosažení 18. roku věku nebo přiznání plné svéprávnosti (např. uzavřením manželství před nabytím zletilosti)

 • a) nejsi nezaopatřeným dítětem (tj. pracuješ a současně nestuduješ, nebo nestuduješ ani nepracuješ, byť můžeš), nebo
 • b) přestaneš splňovat podmínky pro opakovaný zaopatřovací příspěvek (například nebudeš-li spolupracovat se sociálním pracovníkem při vyhodnocování Tvého individuálního plánu).

POZOR! Jednorázový zaopatřovací příspěvek Ti nenáleží, pokud Ti zařízení při propuštění z ústavní výchovy poskytlo věcnou pomoc (např. vybavení do domácnosti) nebo jednorázový peněžitý příspěvek, a to i v případě, že byly v nižší výši než 25 000 Kč.

Žádost o zaopatřovací příspěvek musíš podat na úřadu práce v místě svého trvalého pobytu. Formulář žádosti v elektronické podobě včetně výčtu povinných příloh najdeš na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (jednorázový, opakovaný).

Zaopatřovací příspěvek Ti úřad práce vyplatí měsíčně pozadu, tedy například dávku za leden Ti vyplatí až v únoru.

Další informace k zaopatřovacímu příspěvku a ostatním změnám v dávkách pěstounské péče najdeš na webu Úřadu práce ČR.

Rád/a bys jel/a na adaptační kurz či chodil/a do kroužku nebo si pořídil/a novou aktovku, ale Tvoji rodiče na to nemají dostatek peněz?

Nejen na začátku školního roku přichází spousta finančních výdajů. Ne každá rodina si ale může větší výdaje dovolit. Pokud Tví rodiče nemají dostatek peněz na zaplacení Tvých školních potřeb či kroužků, mohou požádat o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc.

Jde o jednorázovou peněžitou dávku, kterou rodiče mohou použít třeba na zaplacení aktovky, učebnic nebo poplatku za školní družinu a školu v přírodě. Rodiče o dávku musí požádat úřad práce na předepsaném formuláři, a to ještě před tím, než za danou věc zaplatí. V žádosti musí uvést, na co konkrétně mají peníze sloužit. Mohou třeba doložit potvrzení ze školy o plánované škole v přírodě nebo školou předepsaný seznam školních pomůcek. Dávka neslouží k zaplacení školného na jakémkoli typu školy ani k zaplacení ubytování na vysokoškolských kolejích.

Úřad práce pak žádost posoudí. Přihlídne při tom k finanční situaci Tvé rodiny. Také posuzuje, zda je pro Tebe věc či akce potřebná a zda Tě rozvíjí. Úřad může zaplatit celou částku, ale i jen její část. Nemusí vyplatit nic, pokud nebude požadavek rodičů důvodný.

Pokud bys chtěl/a vědět více informací o mimořádné okamžité pomoci na výdaje související se školním vzděláním nebo zájmovou činností, neboj se obrátit na úřad práce, sociální pracovníky a pracovnice OSPOD nebo i na samotnou školu, kde studuješ. Podrobnější informace najdeš také v našem informačním letáku.

Podařilo se nám pomoci hned dvěma rodinám, které chybou úřadů nedostaly od státu peníze za to, že pečují o cizí děti. Po našem zásahu se situace změnila a rodiny získaly dohromady přes 450 000 Kč, na které měly nárok.

V prvním případě se jednalo o paní Danu, která převzala do pěstounské péče osmiměsíčního Davida. O toho se rodiče nezvládli postarat, a tak už od miminka vyrůstal u přechodných pěstounů. Protože byl Davídek malý, musela s ním paní Dana zůstat doma. Požádala úřad práce o vyplacení rodičovského příspěvku a dávek pěstounské péče (odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb dítěte). Ten jí dávky přiznal, ale až o čtyři a půl měsíce později, než měl.

Paní Dana o Davídka pečovala již od začátku října 2018, kdy jí ho svěřil soud rozhodnutím s tzv. předběžnou vykonatelností. To znamená, že se na nic nečeká (např. na doručování či vypořádání odvolání) a rozhodnutí platí hned. Úřednice však paní Daně přiznaly dávky až od konce února 2019, tedy data, kdy rozsudek tzv. nabyl právní moci a byl konečný.

Takový postup však není správný. Proto jsme se obrátily nejprve na soudkyni, která ve věci rozhodovala, aby nám datum potvrdila. Následně jsme napsali úřadu práce. Ten obratem přiznal pochybení a zařídil, že paní Dana získala zpětně všechny peníze, na které měla nárok. Celkem to dělalo skoro 70 000 Kč.

Ve druhém případě se na nás obrátila paní Jana. Ta už dlouho pečovala o osmiletého Jiříka. Jeho rodiče se o něj od narození nestarali. Soud je kvůli tomu dokonce zbavil rodičovské odpovědnosti. Aby někdo mohl za Jiříka rozhodovat o důležitých věcech, požádala paní Jana soud, aby ji jmenoval jeho poručnicí. Soudní řízení trvalo skoro rok a půl.

Během této doby měla paní Jana nárok na přiznání některých dávek pěstounské péče, avšak nepobírala je. Neporadila jí to ani pracovnice OSPOD, která měla rodinu na starosti a dokonce byla Jiříkovou poručnicí. Proto paní Jana o dávky ani nepožádala.

Jelikož jsme s paní Janou řešili i jiné věci, situaci jsme napravili. Paní Janě jsme vysvětlili, že má na dávky nárok a že si o jejich přiznání může požádat i rok zpětně. Paní Jana pak postupovala podle našich rad a úřad práce jí zpětně vyplatil zhruba 400 000 Kč.

Obrátilo se na nás několik dětí, které se po smrti některého z rodičů dostali do finančních problémů. Úřad (Česká správa sociálního zabezpečení) jim totiž nechtěl vyplatit sirotčí důchod po zesnulém rodiči. Neumožňoval to totiž zákon. Dlouhodobě jsme usilovali o jeho zmírnění. Dočkali jsme se v roce 2018.

Od 1. února 2018 mohou sirotčí důchod získat i děti, kterým do té doby nebyl přiznán, protože jejich zemřelý rodič nebyl potřebně dlouho důchodově pojištěný. Od tohoto data nově platí, že pro získání sirotčího důchodu stačí, aby byl zemřelý rodič v posledních 10 letech před smrtí 1 rok důchodově pojištěn (nebo 2 roky ve 20 letém období před úmrtím v případě rodiče staršího 38 let).

Děti, kterých se problém dotýkal, tak mohly nově požádat o přiznání sirotčího důchodu. Ten jim sice nebyl vyplacen zpětně od data úmrtí rodiče, ale i tak se tím jejich rodinný rozpočet mohl výrazně zvýšit.

Pokud by se Ti i přes nové znění zákona nepodařilo získat sirotčí důchod po zemřelém rodiči, doporučujeme Ti obrátit se na ministra práce a sociálních věcí a požádat ho o odstranění tvrdosti zákona. Ministr totiž může chybějící dobu důchodového pojištění prominout. A Tobě by pak mohl být sirotčí důchod přiznán. Je to ale jen na ministrovi, jak o Tvé žádosti rozhodne.

Pokud Ti nebyl sirotčí důchod přiznán, ale Ty jsi přesvědčen/a, že by měl, můžeš se obrátit na nás. Můžeme ověřit, zda Česká správa sociálního zabezpečení postupovala v Tvém případě v souladu se zákonem. Někdy se třeba stává, že úřad špatně zhodnotí, jak dlouho Tvůj zesnulý rodič pracoval. Kvůli tomu Ti pak důchod nepřizná, což je špatně.

Podrobnosti o sirotčích důchodech nalezneš na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Napsala nám sedmnáctiletá Petra, která očekává za měsíc narození syna. Ptala se, zda má nárok na rodičovský příspěvek, případně porodné.

Rodičovský příspěvek

I jako nezletilý rodič máš automaticky část rodičovské odpovědnosti spočívající v povinnosti a práva péče o dítě. Ostatní složky rodičovské odpovědnosti (zastupování dítěte, správa jeho jmění) jsou pozastaveny až do nabytí plné svéprávnosti, tedy zpravidla do 18. narozenin. Abys mohla jako nezletilá sama požádat o rodičovský příspěvek či porodné, musí ti být alespoň 16 let. V opačném případě za tebe musí požádat zákonný zástupce, nejčastěji rodič.

Kde mohu požádat?

Žádost se podává na úřadu práce v místě tvého bydliště (můžeš podat osobně, poslat poštou, nebo přes aplikaci Jenda). Je potřeba k tomu použít předepsaný formulář. Ten získáš buď přímo na úřadu práce, stáhneš si ho zde nebo tě povede aplikace.

Kolik dostanu a na jak dlouho?

Měsíční výše rodičovského příspěvku není pevně stanovená. Můžeš si ji zvolit podle toho, jak ti to bude vyhovovat.

 • Pokud jste však ty ani otec dítěte ke dni narození dítěte nepracovali, můžeš čerpat maximálně 13 000 Kč měsíčně.
 • Pobírat rodičovský příspěvek můžeš až do vyčerpání celkové částky (u jednoho dítěte 350 000 Kč, u dvojčat či vícerčat 525 000 Kč), ale nejpozději do 3 let dítěte, případně do narození dalšího dítěte.

Co když znovu otěhotním a nestihnu vyčerpat celkovou částku do narození dalšího dítěte?

 • Pokud ty nebo otec dítěte budete v době narození dítěte pracovat, Úřad práce ti jednorázově vyplatí zbývající část dávky.
 • Pokud ani jeden z vás nebude mít práci, nevyčerpaná část rodičovského příspěvku na starší dítě propadne.

Pro další informace k rodičovského příspěvku můžeš nahlédnout do našeho informačního letáku.

Porodné

U porodného je to trochu složitější. U této dávky, na rozdíl od rodičovského příspěvku, úřad práce zjišťuje výši příjmů. Bude tak záležet, zda žiješ s dítětem sama, nebo zda bydlíš s přítelem nebo s rodiči. Pokud úřad práce vyhodnotí, že máš na porodné nárok, dostaneš 13 000 Kč. Tato dávka se vyplatí pouze jednou. U druhého dítěte je pak porodné ve výši 10 000 Kč.

Žádost se stejně jako u rodičovského příspěvku podává na předepsaném formuláři na úřadu práce.

Nebudeš-li si s něčím vědět rady, neváhej se zeptat pracovníků či pracovnic na úřadu práce. Poradí ti. V případě problémů napiš klidně i nám.