Dluhy a odpovědnost

Jedenáctiletý Josef si o víkendu kopal před panelákem s míčem. Špatně kopl a rozbil sousedovi míčem okno. Ptal se, jestli je odpovědný za škodu, kterou způsobil sousedovi.

Od července 2021 zákon chrání děti do 13 let. Má se za to, že většinou ještě nejsou zcela vyspělé a neuvědomují si následky svého chování. Nejsou tak odpovědní za škodu, kterou způsobí.

Kdo tedy škodu zaplatí?

Škodu budou muset uhradit Josefovi rodiče nebo jiní pečovatelé (třeba pěstouni, učitelé, vychovatelé, vedoucí na táboře…), kteří měli Josefa na starost a měli na něj dohlížet. Pokud zanedbali povinnost vykonávat tzv. náležitý dohled, budou za škodu odpovědní oni.

Je také možné, že Josefovi rodiče nebo třeba organizátoři tábora mají sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Tedy smlouvu s pojišťovnou, že za ně zaplatí vzniklou škodu v případě nějakého maléru. V tomto případě bude platit pojišťovna.

Může být někdy za škodu odpovědné i dítě mladší 13 let?

Ano, ale pouze ve výjimečných situacích. Muselo by se jednat o jeden ze dvou případů.

  1. Dítě způsobí škodu jednáním podobným úmyslnému trestnému činu. Například pokud by dvanáctileté dítě úmyslně zapálilo sklad.
  2. Dítě způsobí škodu a je to spravedlivé s ohledem na majetek dítěte a majetek poškozené osoby, aby za ni bylo odpovědné. Například tehdy, pokud má dítě dostatek peněz a škodu může zaplatit z nich.    

Změnila by se Josefova situace, pokud by mu bylo 14 let?

U dítěte staršího 13 let se posuzuje jeho rozumová a volní vyspělost. Tedy zda je dítě schopné posoudit následky svého jednání a ovládnout své jednání. Aby bylo dítě odpovědné za škodu, musí být splněny obě podmínky.

Ve 14 letech by si Josef měl uvědomovat, že kopnutý míč může rozbít okno. Stejně tak by si měl umět vybrat místo vhodné pro kopání, případně svou hru přizpůsobit okolí. Ve věku 14 let by tedy Josef byl pravděpodobně odpovědný za škodu způsobenou rozbitím okna.

Spolu s Josefem by za škodu odpovídali i rodiče nebo jiní pečovatelé, pokud zanedbali svou povinnost dohlížet na Josefa. Josef a jeho rodiče by byli odpovědní společně a nerozdílně. To znamená, že soused může chtít uhradit škodu po kterémkoliv z nich. Josef s rodiči se pak musí dohodnout, jak se vzájemně vypořádají. Mělo by to být podle toho, nakolik se který z nich podílel na rozbití okna. Tedy nejen kdo kopl míč, ale i nakolik se rodiče snažili škodě předejít.

Šestnáctiletý David si hned v patnácti „udělal papíry“ a koupil motorku. Nedávno měl ale nehodu. Přehlédl červenou na semaforu a narazil do projíždějícího auta. Auto zůstalo poškrábané a jeho majitel chtěl zaplatit opravu. David se ptal, jestli jako nezletilý odpovídá za škodu, kterou způsobil při dopravní nehodě.

David již má řidičák a může tak motorku řídit. Podle zákona tak odpovídá i za škodu, kterou způsobí při řízení. Tyto škody však zpravidla pokrývá tzv. povinné ručení. To musí mít uzavřené skoro každé motorové vozidlo – proto se mu říká povinné.

Jsou odpovědní i rodiče?

V Davidově případě nejsou rodiče odpovědní za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku, kterou způsobilo jejich dítě. Kdyby David nežil s rodiči, ale u pěstounů nebo třeba v dětském domově, nebyli by odpovědní ani pěstouni nebo jeho vychovatelé.

Pokud člověk mladší osmnácti let řídí vozidlo, ke kterému řádně získal řidičák, je odpovědný i za škodu způsobenou při dopravní nehodě. Opět však platí, že způsobenou škodu by mělo pokrýt povinné ručení.

Jsi vlastníkem motorky?

Davida jsme upozornili, že za škodu by mohl být odpovědný i v případě, že by mu motorku někdo ukradl a způsobil na ní dopravní nehodu. Jako majitel motorky by pak za škodu odpovídal společně s viníkem. Doporučili jsme mu proto, aby si motorku dobře zamykal či jinak zabezpečoval.

Co když motorku půjčím a bourat bude kamarád/ka?

I v tomto případě se bude škoda řešit z povinného ručení motorky. Je ale důležité, aby kamarád/ka měl/a také patřičný řidičák.

A co škoda na samotné motorce?

Na tyto případy pamatuje havarijní pojištění, které je dobrovolné. Pokud by ho David neměl, mohl by škodu vymáhat po tom, kdo ji způsobil. Tedy po tom, kdo motorku ukradl, nebo komu ji David půjčil.

Pozor: Řídit se nesmí pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Porušení tohoto pravidla většinou znamená, že pojišťovna nezaplatí případnou škodu, nebo její část.

Dříve stávalo, že úřad požadoval uhrazení nezaplacených poplatků za komunální odpad také od nezletilých, tedy dětí do 18 let věku. V nejzazších případech dokonce došlo i na exekuce. Sedmnáctiletá Denisa se bála, aby jí taková situace také nepotkala. Její rodiče totiž dlouho tento poplatek nijak neřešili.

Pokud má obec zavedený místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, platí bez výjimky, že nezaplacené poplatky za komunální odpad za nezletilé nemůže úřad vymáhat od samotných nezletilých. Neuhrazené poplatky totiž ze zákona přechází na rodiče (zákonné zástupce).

Pozor by sis ale měl/a dát, pokud vlastníš byt, rodinný dům nebo letní chatu (či jinou rekreační nemovitost). V obci mohou mít zavedený poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který musíš platit. V takovém případě nepřechází poplatková povinnost na rodiče (zákonné zástupce). Pokud v Tvé nemovitosti někdo bydlí, funguješ jako takový prostředník – musíš vybrat poplatek od osob, které v nemovitosti ubytováváš a zaplatit ho místnímu obecnímu úřadu. Pokud bys to neudělal/a, bude obecní úřad požadovat zaplacení po tobě.

Jaký poplatek mají v obci zavedený, najdeš na webu té dané obce nebo na webu Sbírky předpisů územních samosprávných celků.

Média často informují o tom, že studenti dluží miliony vysokým školám. Školy evidují asi deset tisíc dlužníků, kteří nezaplatili poplatky za prodloužení studia. Až tisícovku z těchto studentů čeká exekuce. Kromě vysokých škol studenti nejčastěji dluží bankám a mobilním operátorům.

Nejlepší je platit včas. Když už dluh vznikne, je nejlepší snažit se s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři. Vždy je lepší nenechat věc dojít až k exekuci. S tou se ti splácení dluhu o dost prodraží.

Se samotnou exekucí ti pomoci nemůžeme. Nejsme oprávněni přímo prověřovat postup soudních exekutorů ani jejich komory. Můžeme jen prověřit postup Ministerstva spravedlnosti, případně předsedy soudu, kteří nad exekutory vykonávají státní dohled.

Aby mohlo dojít k exekuci, musí existovat tzv. exekuční titul.

  • Nejčastěji jde o rozhodnutí soudu ukládající určitou povinnost.
  • Může se jednat také o rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu či třeba notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Některá z těchto rozhodnutí mohou být vykonatelná, přestože jsi se o nich nikdy nedozvěděl/a. Důvodem jsou speciální pravidla doručování (takzvané náhradní doručení), která se mohou uplatnit. Třeba když si nevyzvedáváš dopis na adrese svého trvalého pobytu, případně se na této adrese vůbec nezdržuješ a nenahlásil/a jsi ohlašovně (obecnímu úřadu v místě tvého trvalého pobytu) adresu, na kterou ti má dopisy přeposílat.

Někteří dlužníci pak mají pocit, že na ně exekuce „padla“ jak blesk z čistého nebe. Pokud by ale při doručování skutečně došlo k chybě, můžeš se proti exekuci bránit. A to u soudního exekutora návrhem na zastavení exekuce. Musíš ho ale podat do 30 dnů od doručení vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce.

Nejsi si jistý/á, zda máš nějaké dluhy? Můžeš to zjistit nahlédnutím do spisů z takzvaných nalézacích řízení i výkonu exekuce u okresního soudu podle svého bydliště. Úplné informace o průběhu exekuce získáš z exekučního spisu vedeného soudním exekutorem.

Podrobné informace k oblasti exekucí přinášíme v informačním letáku.

Ano, ale pouze v některých případech.

Zákon od července 2021 omezuje odpovědnost dlužníků za dluhy, které vznikly v jejich dětství.

K zaplacení dluhu je možné využít pouze:

  1. peníze, které jsi měl/a už jako nezletilé dítě, nebo
  2. majetek, který si koupil/a v dospělosti za peníze z dětství.

Příklad: Zdědil/a jsi peníze, ze kterých sis v dospělosti koupil/a auto. Zděděné peníze i auto je možné použít k zaplacení dluhu.

Nemůžeš však přijít o peníze, které si vydělal/a prací už jako dospělý/dospělá. Pokud by se tak stalo, aktivně se u exekutora braň!

Pokud věřitel (exekutor) nemůže dluh vymoci po tobě (nemáš ho z čeho zaplatit), může ho požadovat po tvých rodičích. Ti jsou totiž tzv. zákonnými ručiteli.

Dluh musí rodiče zaplatit, pokud:

  1. souhlasili s tvým jednáním, kterým dluh vzniknul, nebo
  2. jednali za tebe.

Rodiče pak nemohou chtít, abys jim peníze zaplatil/a zpět.

Podrobné informace k oblasti exekucí přinášíme v informačním letáku.

Pokud dluhy vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením tvých 18 let, požádej o oddlužení.

Dluhů se po 3 letech zbavíš, pokud během této doby vynaložíš všechno úsilí, abys je uhradil/a. Pokud splníš tuto podmínku, budeš po 3 letech osvobozen/a od placení zbývajících (dosud neuhrazených) dluhů.

Podrobné informace k oblasti oddlužení přinášíme v informačním letáku.