Vznikly ti před 18. narozeninami nějaké dluhy?

Musíš dluhy splatit? Neměli by platit i tví rodiče? A co nastane, když dluhy nesplatíte? Připravili jsme odpovědi na nejčastější otázky mladých dlužníků.

Musím v dospělosti splácet dluh, který vznikl před mými 18. narozeninami?

Ano, ale pouze v některých případech.

Zákon od července 2021 omezuje odpovědnost dlužníků za dluhy, které vznikly v jejich dětství.

K zaplacení dluhu je možné využít pouze:

  • peníze, které jsi měl/a už jako nezletilé dítě, nebo
  • majetek, který si koupil/a v dospělosti za peníze z dětství.

Příklad: Zdědil/a jsi peníze, ze kterých sis v dospělosti koupil/a auto. Zděděné peníze i auto je možné použít k zaplacení dluhu.

Nemůžeš však přijít o peníze, které si vydělal/a prací už jako dospělý/dospělá. Pokud by se tak stalo, aktivně se u exekutora braň!

Co se stane, když v dospělosti nezaplatím dluh z dětství?

Pokud věřitel (exekutor) nemůže dluh vymoci po tobě (nemáš ho z čeho zaplatit), může ho požadovat po tvých rodičích. Ti jsou totiž tzv. zákonnými ručiteli.

Dluh musí rodiče zaplatit, pokud:

  • souhlasili s tvým jednáním, kterým dluh vzniknul, nebo
  • jednali za tebe.

Rodiče pak nemohou chtít, abys jim peníze zaplatil/a zpět.

Co mám dělat, když mám více dluhů z dětství a neuhradí je ani moji rodiče?

Pokud dluhy vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením tvých 18 let, požádej o oddlužení.

Dluhů se po 3 letech zbavíš, pokud během této doby vynaložíš všechno úsilí, abys je uhradil/a. Pokud splníš tuto podmínku, budeš po 3 letech osvobozen/a od placení zbývajících (dosud neuhrazených) dluhů.

Co když mi dluhy vznikly až v dospělosti?

Nejlepší je platit včas. Když už dluh vznikne, je nejlepší snažit se s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři. Vždy je lepší nenechat věc dojít až k exekuci. S tou se ti splácení dluhu o dost prodraží.

Se samotnou exekucí ti pomoci nemůžeme. Nejsme oprávněni přímo prověřovat postup soudních exekutorů ani jejich komory. Můžeme jen prověřit postup Ministerstva spravedlnosti, případně předsedy soudu, kteří nad exekutory vykonávají státní dohled.

Aby mohlo dojít k exekuci, musí existovat tzv. exekuční titul.

  • Nejčastěji jde o rozhodnutí soudu ukládající určitou povinnost.
  • Může se jednat také o rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu či třeba notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Některá z těchto rozhodnutí mohou být vykonatelná, přestože jsi se o nich nikdy nedozvěděl/a. Důvodem jsou speciální pravidla doručování (takzvané náhradní doručení), která se mohou uplatnit. Třeba když si nevyzvedáváš dopis na adrese svého trvalého pobytu, případně se na této adrese vůbec nezdržuješ a nenahlásil/a jsi ohlašovně (obecnímu úřadu v místě tvého trvalého pobytu) adresu, na kterou ti má dopisy přeposílat.

Někteří dlužníci pak mají pocit, že na ně exekuce „padla“ jak blesk z čistého nebe. Pokud by ale při doručování skutečně došlo k chybě, můžeš se proti exekuci bránit. A to u soudního exekutora návrhem na zastavení exekuce. Musíš ho ale podat do 30 dnů od doručení vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce.

Nejsi si jistý/á, zda máš nějaké dluhy? 

Můžeš to zjistit nahlédnutím do spisů z takzvaných nalézacích řízení i výkonu exekuce u okresního soudu podle svého bydliště. Úplné informace o průběhu exekuce získáš z exekučního spisu vedeného soudním exekutorem.

Podrobné informace k exekucím a oddlužení najdeš v našich informačních letácích.