Jméno a příjmení

Čtrnáctileté Veronice se nelíbilo, že se jí změnilo příjmení. Od narození se jmenovala stejně jako máma. Rodiče měli až teď svatbu a máma si vzala otcovo příjmení. Na matrice rodičům řekli, že se tím mění i příjmení jejich společných dětí. Veronika si na své příjmení už zvykla. Bála se, že bude mít s novým příjmením problémy ve škole. Zeptala se nás, co by mohla udělat.

Veroniku jsme museli zklamat. Na matrice totiž měli pravdu. Platí, že příjmení společného dítěte určují rodiče při uzavření manželství. Veroničini rodiče si důsledek své dohody o společném příjmení možná ani neuvědomili, avšak Veronice se jejich svatbou automaticky změnilo příjmení.

Podle § 860 odst. 1 občanského zákoníku: „Dítě má příjmení určené při uzavření manželství svých rodičů pro společné děti manželů.“

Co s tím lze dělat?

Veronika nemůže sama podat žádost o změnu svého příjmení zpět na příjmení původní. Může ale požádat rodiče, aby na matrice podali žádost za ni. Budou však muset zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Sedmnáctiletý Radek u nás hledal radu a pomoc, jak si bezplatně vymoci navrácení původního příjmení, které měli jeho předci. Radek zjistil, že jeho praděd měl německé příjmení. To bylo po druhé světové válce v matrikách počeštěno. Platit za povolení změny příjmení se mu nechtělo.

Z Radkova dopisu bylo vidět, že o svých předcích již mnohé vypátral. Přesto jsme mu doporučili, aby si nejprve ověřil, že k počeštění příjmení jeho mladších předků došlo skutečně bez právního důvodu. Může to udělat nahlédnutím do matričního zápisu narození svého praděda.

Pokud si bude jistý, může požádat o provedení opravy zápisů v matričních knihách. Matrika na jejich základě může vydat nové doklady. Všechny tyto úkony musí matrika udělat bezplatně.

Ale pozor! S opravami by měli souhlasit všichni, jichž se zápisy týkají. Po opravě rodných a oddacích listů si totiž budou muset vyřídit nové doklady (občanku, pas, řidičák nebo nejrůznější průkazky).

Radek by se mohl domoct příjmení po svém pradědovi, i pokud by jeho příbuzní se změnou nesouhlasili. Může na matrice požádat o povolení změny příjmení za snížený správní poplatek, neboť jeho současné příjmení úřady dříve zkomolily. Stálo by ho to však 100 Kč.

Ano. V roce 2015 to potvrdil také Ústavní soud. Rozhodl, že o tak zásadní otázce, jakou je změna příjmení, nemohou soudy zodpovědně rozhodovat bez kontaktu s tím, jehož se změna přímo dotýká.

Tento postup vyplývá Úmluvy o právech dítěte. Podle té má dítě, které je schopno formulovat vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Nejen tedy v případě změny příjmení. Názorům dítěte se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a vyspělosti. Soudy by tak měly názor dítěte zjišťovat v každém řízení, které se dítěte přímo dotýká.

Soudkyně a soudci by měli zjistit názor dítěte přímo před soudem, pokud tomu nebrání zvlášť významné okolnosti. Ústavní soud ovšem dodal, že v žádném případě nelze z Úmluvy o právech dítěte dovodit, že by názor dítěte byl pro soud zavazující a že by tudíž nemohl rozhodnout odlišně od tohoto názoru. V opačném případě by totiž bylo jakékoliv soudní řízení nadbytečné – postačovalo by, aby se všechny dotčené osoby a orgány dozvěděly o názoru dítěte a z něj pak ve své činnosti nadále vycházely.

Celý text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde (sp. zn. IV. ÚS 3900/14 ze dne 4. listopadu 2015).