Diskriminace napříč Evropou

Ombudsman v České republice poskytuje pomoc obětem diskriminace. Každý stát Evropské unie má speciální instituci, která se prosazování rovného zacházení věnuje. Mezi případy napříč Evropou tedy vybíráme pár zajímavých, na základě kterých si každý bude moci lépe představit, co to znamená zákaz diskriminace a jak se může řešit.

V Maďarsku byl například řešen případ učitele, kterého studenti obtěžovali kvůli jeho sexuální orientaci. Poté, co se v poměrně krátké době stal terčem ostrého posměchu studentů, snažil se marně řešit tuto situaci přímo se studenty. Následně se obrátil na třídního učitele a na ředitele školy. Přesto však škola nepodnikla žádné kroky, které by vedly k nápravě. Studenti naopak na konci školního roku obdrželi samé dobré známky z chování a naopak učiteli nebyla na konci roku prodloužena pracovní smlouva. Maďarský úřad pro rovné zacházení stanovil, že učitel byl vystaven jak přímé diskriminaci v souvislosti s jeho propuštěním, tak také obtěžování ze strany studentů, když zaměstnavatel naprosto selhal u řešení této situace. Nenařídil však uložení pokuty škole, a to z důvodu, že během celého řízení se škola snažila hledat smírné řešení pro obě strany. Mimo jiné nabídla učitele znovu zaměstnat, ten však nabídku odmítl.

Dánský soud se zabýval případem mladé muslimské dívky, která byla studentkou odborné školy, kde se připravovala na výkon budoucího povolání nutriční asistentky. V rámci školní praxe ale po ní bylo požadováno ochutnávání vepřového masa, které zpracuje. To ale kvůli svému náboženství odmítala. Byla ochotná vepřové maso zpracovávat, dotýkat se ho, ale už ne konzumovat. Studentka uváděla, že v ostatních třech odborných školách studenti nejsou k ochutnávání nuceni. Chtěla povolit výjimku z náboženských důvodů a předložila i dopis od ministra školství, v němž konstatoval, že po studentech nemůže být požadováno ochutnávání všech druhů jídel. Škola ale mladé muslimce nevyhověla a dívka byla nucena ukončit své vzdělávání. Daným případem se nejprve zabýval Úřad pro rovné zacházení (Board of Equal Treatment), který shledal, že se jedná o nepřímou diskriminaci a přiznal studentce náhradu ve výši 75. 000 dánských korun (přibližně 10.000 €). Případ je nyní řešen soudem.

Turecké ministerstvo školství odmítlo zapsat dítě „nearménského původu“ do arménské školy. Rodiče, kteří přešli k arménskému pravoslavnému vyznání, se několikrát bezúspěšně pokoušeli zapsat své dítě do arménské školy. K zápisu však potřebují povolení Ministerstva školství. Matka dítěte je však na oficiálním dokladu totožnosti vedená jako křesťanka, zatímco otec jako muslim. Soud v Istanbulu ale řekl, že dítě arménského původu je, neboť jeho matka učinila čestné prohlášení o etnickém původu u soudu, a toto prohlášení bylo stvrzeno Arménským patriarchátem Turecka. Soud proto dospěl k závěru, že orgány tím, že zamítly zapsat dítě do arménské školy, porušily jeho právo na vzdělání. Případ odráží aktuální vztah Arménů s Turky.